Χάθηκε το ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο και χάθηκε κι ο ρομαντισμός, γινήκαμε κτήνη γινήκαμε.