Αν ήσουν άγγελος της γης
αν ήσουν άστρο της αυγής μαργαριτάρι
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΡΡΓΓΓΚ